Konkurs

Konkurs „Moja górska aktywność”

REGULAMIN KONKURSU „Moja górska aktywność”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Moja górska aktywność”.
 2. Organizatorem konkursu jest Edyta Mikoś, Zabrnie 99, 33-230 Szczucin – autorka bloga „Pod szczytem”.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com pod adresem: www.facebook.com/podszczytem/ (zwanej dalej Stroną). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com. ani z nim związany. Portal jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§ 2. Warunki uczestnictwa oraz czas trwania konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu. 
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
 3. Konkurs trwa od 30.10.2018 do 06.11.2018 do godz. 12.00. Wyniki zostaną ogłoszone 07.11.2018 o godzinie 20:00. 

§ 3. Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić łącznie 3 poniższe warunki:                                                      a) dodać w komentarzu pod głównym postem konkursowym na Stronie zdjęcie, które przedstawia Uczestnika podczas dowolnej  górskiej aktywności b) polubić i udostępnić post konkursowy publicznie, c) polubić stronę organizatora konkursu (jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś) @podszczytem
 2. Będzie nam miło jeżeli Uczestnik polubi również stronę Sponsora nagrody @strojevertiss. 
 3.  Organizator przed rozlosowaniem nagród sprawdzi spełnienie powyższych trzech obowiązkowych warunków przez Uczestnika. Jeśli dany komentarz nie spełnia warunków, bądź któryś z trzech punktów wymienionych w  § 3 pkt.1 nie został spełniony, Organizator ma prawo wykluczyć go z Konkursu na zasadach opisanych w §5 niniejszego Regulaminu.
 4. Po zakończeniu Konkursu, spośród osób, które spełniły warunki konkursu Organizator wylosuje 3 zwycięzców. Losowanie nagród (film) zostanie opublikowane na  Stronie Organizatora 7 listopada 2018 roku o godzinie 20:00. 
 5. W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może zgłosić się do konkursu tylko jeden raz.
 6. Rozlosowane zostaną trzy nagrody.
 7. Pierwsza z wylosowanych osób wygrywa dowolną bluzę damską lub męską (do wyboru) z oferty Firmy Vertiss. z własną personalizacją. Druga osoba wygrywa dowolną czapkę lub komin (do wyboru) z oferty  Firmy Vertiss z własną personalizacją. Trzecia osoba wygrywa Album od Agencji Wydawniczej WIT „Beskid Sądecki. Barwy Gór”.
 8. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
 9. Zwycięzcy nagród mają  obowiązek skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Strony (dotyczy każdego Zwycięzcy) oraz przekazać mu dane niezbędne do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) – dot. albumu.
 10. Nagrody (bluza, czapka/komin) zostaną wysłane do Zwycięzcy na terenie Polski,  na koszt Sponsora nagrody (Vertiss.pl). Szczegóły dot. samej nagrody i wysyłki Zwycięzca ustala indywidualnie z Firmą Vertiss. Album z kolei zostanie wysłany Zwycięzcy na koszt Organizatora. 
 11. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem zbioru danych osobowych Zwycięzców jest Organizator. Dane te wykorzystywane są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu.
 2. Uczestnikom (w tym Zwycięzcom) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z Ustawą.
 3. W przypadku zostania Zwycięzcą Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych osobowych w poście z wynikami Konkursu.


§ 5. Wykluczenie z Konkursu i Prawo Autorskie

 1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 2. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego komentarza pod postem konkursowym, gdy zaistnieje podejrzenie, że narusza on prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu Facebook.com, że jego treść  nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa lub wulgarna lub gdy Uczestnik posługuje się na portalu Facebook.com kontem fikcyjnym założonym jedynie na cele konkursowe.
 3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia komentarzem konkursowym. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek zamieszczonego komentarza.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród konkursowych należy zgłaszać bezpośrednio do sponsora nagród. W przypadku bluzy i czapki/komina jest nim Firma Vertiss, zgodnie z polityką reklamacyjną przyjętą przez w/w Firmę, przez którą będą rozpatrywane.


§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu, jeżeli to możliwe będą rozstrzygane na poziomie Organizator – Uczestnik. W innych sytuacjach przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *